Друштвото на јавачите на фантазијата | The Society of Imagination Riders (2015)

„Друштвото на јавачите на фантазијата“ беше четиримесечен проект кој беше имплементиран во соработка со Јазичниот центар „Вортекс“ од Скопје, а неговата цел беше да ги вклучи учениците (на возраст од 8 до 10 години) во простор за искуства и дебата каде што тие работеа на своите креативни проекти. Учениците работеа на неделни „истражувања“ (креативни активности адаптирани од книгата „Како да бидеш истражувач на светот“) кои ги воведоа во различни искуства на сетилата, по што тие создадоа многу дела, од поезија и визуелни уметности, па се` до фотографија.

Проектот беше реализиран како проект-продолжение во рамките на Програмата Community Solutions (CSP), програма на Бирото за образовни и културни програми на Министерството за надворешни работи на САД, а имплементирана од IREX.

The Society of Imagination Riders was a four-month project which was implemented in collaboration with the Vorteks Language School from Skopje whose aim was to engage students (ages 8-10) in an experience and discussion space where they worked on their creative projects. The students worked on weekly “explorations” (creative activities adapted from Keri Smith’s book “How to Be an Explorer of the World”) which introduced them to different sensory experiences which resulted in the creation of many artworks ranging from poetry to visual arts and photography.

The project was realized as a follow-up project within the Community Solutions Program (CSP), a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State, and implemented by IREX.

Leave a Reply

Your email address will not be published.