Бавни искуства | Slow Experiences

| 12 март – 31 мај |
| применливо во кој било град |

Skopje Wanders и Асоцијацијата за креативно талкање „Самоник“ ве покануваат да го поканите градот (кој било град, не мора да биде Скопје) на рандеву.

Во случајов, Skopje Wanders и Асоцијацијата за креативно талкање Самоник се јавуваат во улогата на стројници, односно ќе ги обезбедат „стројничките материјали“ – таканаречените „картички за бавни искуства“ кои можете да ги употребите во кој било град во кој моментално сте затекнати.

Изберете една бројка од 1 до 10 и испратете ни ја заедно со кратенката МК (за картичка на македонски) или EN (за картичка на англиски) на skopjewanders@gmail.com за да добиете „картичка за бавно искуство“.

Потоа ќе ве оставиме да отидете на рандеву со градот.

Ако сакате (не е задолжително), можете да ни раскажете како сте си прошле.

| 12 March – 31 May |
| applicable in any city |

Skopje Wanders and the Association for Creative Wandering Samonik invite you to invite the city (any city, it doesn’t have to be Skopje) to a date.

In this case, Skopje Wanders and the Association for Creative Wandering Samonik take on the role of matchmakers, i.e. they will supply the “matchmaking materials” – the so-called “slow experience cards” which can be used in any city in which you currently find yourselves.

Choose a number between 1 and 10 and send it to skopjewanders@gmail.com along with the acronym MK (for a card in Macedonian) or EN (for a card in English) to get a “slow experience card.”

We will then let you go on a date with the city.

If you want (it’s optional), you can tell us how it went.

Leave a Reply

Your email address will not be published.