Први уметнички дела од „Островот на имагинацијата“ | First Artworks from the Imagination Island

Погледнете ги погоре првите уметнички дела на жителите на „Островот на имагинацијата“ – картичките за запознавање кои беа изработени од учениците за време на првата работилница.

Take a look at the first artworks by the ‘Imagination Island’ citizens – the get-to-know-you cards which the students made during the first workshop.