Леа Линин | Lea Linin

Поглаварка за креативни напори | Chief of Creative Endeavors

По завршувањето на факултетот се откажав од класична работа од девет до пет бидејќи желбата за истражување и патување беше поголема од сигурноста. Учите за себеси најдобро кога одново се наоѓате во нови средини. Поснаодливи сте и срцето ви станува пошироко. Најголема желба ми е токму овие талкачки и универзални вредности да ги пренесам преку креативните проекти на „Самоник“.

Образование:

Превод и толкување (додипломски студии), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Културни политики и менаџмент (магистерски студии), УНЕСКО Катедра за културни политики и менаџмент, Универзитет на уметности во Белград и Универзитет Лумиер Лион 2 (двојна диплома), Белград

After graduating from college I gave up my nine-to-five job because my desire to travel and explore was greater than my financial safety. You learn who you truly are when you constantly find yourself in new contexts. You become more resourceful and your heart becomes bigger. My greatest wish is to pass on these wandering and universal values through Samonik’s creative projects.

Education:

BA in Translation and Interpretation Studies, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje

MA in Cultural Policy and Management, UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, University of Arts in Belgrade and Université Lumière Lyon 2 (double degree), Belgrade