ДОНИРАЈ | DONATE

Ако сте заинтересирани да донирате, можете слободно да ја погледнете листата на категории за донации. Донираните средства и предмети ќе бидат искористени за развивање на креативните програми на Самоник.

Ако нашите програми ве радуваат и мислите дека вредат, донирајте веднаш или контактирајте не` за дополнителни прашања.

Здружение за креативно талкање „Самоник“
Сметка: 210070948760126
Банка: НЛБ Тутунска банка

Погледнете пример од уплатница тука.

If you’re interested to donate, please take a look at the list of donation categories. The donated resources and objects will be used for developing Samonik’s creative programs.

If you find joy and value in our programs, donate now or get in touch with us if you have further questions.

Association for Creative Wandering Samonik
Account: 210070948760126
Bank: NLB Tutunska banka

Take a look at our example slip here.