Час по уметност 3 | Art Class 3

Во наредните неколку месеци во серија гиф-предавања подготвени заедно со кураторката Кирила Цветковска ќе се обидеме да ви претставиме низа уметници и уметнички дела кои не’ инспирираат. Темата на првиот циклус од четири гиф-предавања ја опфаќа темата „патување“ и нејзиното многустрано толкување.

In the next couple of months we will be presenting a plethora of artists and artworks that inspire us through a series of GIF lessons prepared in collaboration with the curator Kirila Cvetkovska. The first cycle of GIF lessons will cover the topic of travel and its multifaceted interpretations.

 

{Час по уметност 3}

„Не е важно како бојата е нанесена сè додека кажува нешто. Техниката е само средство со кое стигнувате до она што сакате да го кажете.“ ― Џексон Полок

*Патувањето до бездната:

„За да бидеме слободни, треба да си дадеме оддишка. Тоа значи да се споиме со бездната. Процесот на трансформација започнува со искусување на бездната. Но, како бездната може да се претстави во едно уметничко дело?

Одговорот лежи во уметноста на Џексон Полок – најдраматичниот сликар од движењето на американскиот апстрактен експресионизам. Познат како акционен сликар која ја користи „техниката на капење“, Полок создава дела со високочувствителен арабеска дизајн.

Во неговите дела исто така се забележува и губењето на центарот како организирачки принцип во која било форма или простор. Така, делата на Полок се претвораат во уметност на „скршениот центар“, односно уметност на отуѓеноста, на конечноста, на егзистирањето во прогон – егзистенцијална уметност во вистинска смисла на зборот.“

Извор: „Уметноста и спиритуалната трансформација“ – Финли Еверсол

За понатамошно истражување:

Предложен документарец: https://www.youtube.com/watch?v=uy1SXVAlrDI

 

{Art Class 3}

“It doesn’t make much difference how the paint is put on as long as something has been said. Technique is just a means of arriving at a statement.” ― Jackson Pollock

*The travel to the abyss:

“To be free requires letting go of ourselves. It means plugging into the abyss. The journey of transformation begins then with the experience of the abyss. But how can the abyss be represented in a work of art?

The answer lies in the art of Jackson Pollock- the most dramatic painter of the American Abstract Expressionism movement. Known as an action painter with his “drip technique” Pollock’s art results in works with highly sensitive arabesque design.

His artworks also involve a loss of the center as an organizing principle in any form or space. Thus, Pollock’s works become the art of the “broken center” which is the art of alienation, of finitude, of existence in exile- truly existential art.”

Source: Art and Spiritual Transformation, Finley Eversole

For further exploration:

Suggested documentary: https://www.youtube.com/watch?v=uy1SXVAlrDI