Час по уметност 2 | Art Class 2

Во наредните неколку месеци во серија гиф-предавања подготвени заедно со кураторката Кирила Цветковска ќе се обидеме да ви претставиме низа уметници и уметнички дела кои не’ инспирираат. Темата на првиот циклус од четири гиф-предавања ја опфаќа темата „патување“ и нејзиното многустрано толкување.

In the next couple of months we will be presenting a plethora of artists and artworks that inspire us through a series of GIF lessons prepared in collaboration with the curator Kirila Cvetkovska. The first cycle of GIF lessons will cover the topic of travel and its multifaceted interpretations.

 

{Час по уметност 2}

„Бојата која, како и музиката, е прашање на вибрации, го достигнува она што е најопшто и на тој начин најнеобјасниво во природата: нејзината внатрешна сила.“ ― Пол Гоген

„Во април 1891 година, Гоген тргнува во својата прва посета на Тахити, барајќи траги на примитивен начин на живот. За да ги создаде замислените сцени во своите слики тој се инспирира  од она што го гледа околу него, како и од локалните приказни и старите верски традиции. Arearea е претставник на овој вид дела, каде сонот и јавето живеат едно до друго. Специфичните елементи во ова уметничко дело создаваат еден волшебен свет, полн со хармонија и меланхолија, каде што животот се одвива под заштита на боговите, во раскошна природна средина, во архаичната, идеализирана Полинезија.“

Извор: Musee d’Orsay

За понатамошно истражување:

Предложен есеј: https://arthistoriography.files.wordpress.com/2015/06/welten.pdf

Предложен документарен филм: https://www.youtube.com/watch?v=UUaw_U9AeP8

 

{Art Class 2} 

“Color which, like music, is a matter of vibrations, reaches what is most general and therefore most indefinable in nature: its inner power.” — Paul Gauguin

“In April 1891, Gauguin set off for his first visit to Tahiti, in search of traces of a primitive way of life. He took his inspiration for imaginary scenes in his paintings from what he saw around him, as well as from local stories and ancient religious traditions. Arearea is representative of these works where dream and reality coexist. All the distinct elements in the painting create an enchanted world, full of both harmony and melancholy, where man lives under the protection of the gods, in a luxuriant natural environment, in an archaic, idealised Polynesia.“

Source: Musee d’Orsay

For further exploration:

Suggested essay: https://arthistoriography.files.wordpress.com/2015/06/welten.pdf

Suggested documentary: https://www.youtube.com/watch?v=UUaw_U9AeP8