Фотографии од Носталгија (том 1) | Nostalgia (Volume 1) Photos

Носталгија (том 1) беше меѓугенерациски настан кој се занимаваше со истражување на интимното културно наследство на Скопје. Настанот беше од лежерен и лезетски формат во рамките на кој сите присутни  разменува приказни од своето детство, младост и живот во Скопје, како и приказни од детството, младоста и животот во Скопје на своите мајки и татковци, баби и дедовци преку ад-хок изложба која беше поставена во Градскиот парк Скопје. Настанот понатаму ќе има и други изданија (томови).

Настанот го организираа Самоник, во рамките на проектот Skopje Wanders, и Никулец.

Nostalgia (Volume 1) was an intergenerational event that explored the intimate cultural heritage of Skopje. During this informal community event locals exchanged stories of their childhood, youth and life in Skopje as well as stories that they have heard of the childhood, youth and life in Skopje of their parents and grandparents through an ad-hoc exhibition that was mounted in the City Park in Skopje. The event will have other editions (volumes) as well.

The event was organized by Samonik, within its project Skopje Wanders, and Nikulec.

 

Фотографии на Радица Котарска | Photos by Radica Kotarska

Nostalgija_tom 1_web collage